Banner5

BEDIENINGE

Die roeping van Valleisig Gemeente staan op drie pilare naamlik:  Dissipelskap, Verhoudinge en Feesvier.  Hierdie roeping met die pilare is die kultuur wat ons graag in die Gemeente wil vestig.  Ons het sekere gedrag geïdentifiseer wat ons dink sal help om hierdie kultuur binne die Gemeente te vestig.  Hierdie gedrag word opgesom as L2EDS. ( Luister, Leer, Eet, Dien en Seën)

Een van die gewoontes en gebruike is om te DIEN dus:  “Ons dien ons medegelowiges en breë gemeenskap deur ons dienste/vaardighede en tyd beskikbaar te stel”

Wil jy nie betrokke raak by ‘n bediening van Valleisig Gemeente nie!  Ons nooi jou graag uit om die bedienings van jou keuse se kontakpersoon te skakel of om die kerkkantoor in die verband in verbinding te tree.

Getuienisbediening
Indien jy belangstel om by hierdie bediening te help, skakel vir Prof. Nelus Niemandt 0824511670

Musiekbediening

Voorsangers, agtergrondkoor of musiek-instrumente wat jy kan speel, skakel vir
Janet Cruywagen: 082 466 1265


Tegnies en klank

Gareth Mackenzie is ons Tegniese Beampte skakel vir
Gareth by 081 242 2457 vir enige navrae


Opneem van offergawes (Vrygee)

Enige vrywillige lidmaat kan met die opneem van die offergawe help.

Indien jy Sondae voel om te help, staan op wanneer die geleentheid daar is, neem ‘n bordjie en help opneem.

Geen gelde hoef getel te word nie, dit word in sakke geplaas en in die kluis gegooi.

Gebedsposbus

Indien jy ‘n gebedsversoek het, of Dankie wil sê, skryf die versoek neer en plaas in die houtkissie op die tafel in die ingangsportaal. Versoeke sal konfidensieel gehou word en aan die gebedsbediening deurgegee word.

Pastoraat (Ds. Janet Cruywagen 082 466 1265)
Valleisig  verteenwoordig die Koninkryk van God.  Omdat ons op die voorbeeld van Christus omgee vir elke gemeentelid en vir die gemeenskap om ons, steek ons ons hande na mense uit.  As gelowiges staan ons in verhouding met mede-gelowiges waar ons hulp en troos bied.  Ons bied die volgende pastorale fasiliteite aan:

Pastorale speekkamer

Ander profesionele dienste wat ingekontrakteer word.

Huweliks- en gesinsberading.

Begeleiding aan ouers met kinders wat oorsee bly.

Begeleiding aan familie en kinders met ouers wat aan degeneratiewe siekte ly.

Pastoraat aan kankerlyers.

Sterwensbegeleiding.

Hierdie dienste is op aanvraag beskibaar en enige navrae skakel vir Ds. Janet Cruywagen 082 466 1265 of skakel die kerkkantoor 012-991-1542

Borskankerondersteuning

As jy ondersteuning nodig het tydens die diagnose, behandeling en hantering van borskanker – Skakel vir Anita Snyders  082-555-2532.