Banner5

Aankondiginge

Die aankondiginge word Donderdae gedruk, daarom
versoek ons vriendelik dat jy asseblief enige aankondiginge vir plasing, voor 12:00 op Woensdae sal deurstuur na admin@valleisig.org.za.
Bydraes vir die webwerf moet teen Woensdae om 12:00
gestuur word na ontvangs@valleisig.org.za

Bydraes vir Pitkos,
Maandae 12:00. ontvangs@valleisig.org.za

Aankondiginge vir “Powerpoint”                                                                                                                                                                                     Woensdae 12:00  ontvangs@valleisig.org.za

Advertensies

Om dit vir almal moontlik te maak om te adverteer, word slegs die eerste 4 advertensies wat op ’n Maandagoggend ontvang word, die daaropvolgende Sondag geplaas.  Sodra ons die advertensie ontvang, skakel ons jou om te bevestig dat dit geplaas sal word en dat jy jou betaling kan doen.  Ons kan ongelukkig nie vooruit enige advertensie of  betaling ontvang nie.  Advertensies kan gestuur word na Johwilna by e-pos admin@valleisig.org.za of skakel haar by 012 991 1542.

Om in die Kwartel te adverteer, skakel die kerkkantoor of stuur ‘n e-pos na ontvangs@valleisig.org.za

Ons bankbesonderhede is:
NG Gemeente Valleisig, ABSA Tjekrekeningnommer:  16 301 707 41, Takkode:  632005, Verwysing:  Jou Voorletters en Van asook “Ad.”

Nuwe Intrekkers

Baie welkom by Valleisig Gemeente. Ons vertrou dat jou verbintenis aan die gemeente groot seën vir jou sal inhou.  Mag jy ‘n geestelike tuiste hier by ons vind.

Ons hoop dat jy saam sal strewe om meer en meer soos Jesus te word.

Ons wil jou nooi om gedurende die jaar te poog om ‘n bedieningsplek in die gemeente te vind sodat jy die gawes wat die Here aan jou gegee het, te kan uitleef. Om meer te lees oor ons gemeente, Kliek hier.

Voltooi die vorm, Ek is nuut by Valleisig – vorm, en stuur dit so gou moontlik aan die kerkkantoor by admin@valleisig.org.za sodat jou attestaat aangevra kan word.

Daar is 4 wyses waarop dankoffers gegee kan word.

DANKOFFERKOEVERTE

*  Dankoffers: Van 1 Maart gaan ons nie meer koeverte pos nie. Daar is verskeie ander opsies wat dit vir jou maklik maak om steeds jou dankoffer te gee:
Tydens die laaste Sondag van elke maand se eredienste gaan daar koeverte saam met die aankondigings uitgedeel word wat jy   kan gebruik. Een maal per maand, voor die koeverte in die aankondigings gaan wees, sal jy per SMS en deur middel van die Pitkos epos herinner word dat die koeverte beskikbaar is.
*  Elektroniese oorbetaling. Gebruik asb. die volgende bankbesonderhede:
NG Valleisig, ABSA Tjek rekeningnommer: 16 301 707 41, Takkode: 632005, Verwysing: Lidnommer, Jou Voorletters en Van.
* Jy kan ook die Snapscan kode gebruik. As jy meer oor Snapscan wil uitvind en hoe dit werk gaan kyk gerus by      www.snapscan.co.za.
* Debietorder:   Daar is debietordervorms op die toonbank in die voorportaal beskikbaar.

Baie dankie vir jou samewerking—Gemeenteraad.

Doopbeleid

AANBIEDING VAN DOOPSEMINAAR :  KERKKANTOOR (RAADSAAL)

Die doopseminaar, wat elke eerste Donderdagaand van die maand aangebied word, begin stiptelik om 19:00 – 20:00 en word afwisselend deur die volgende leraars aangebied:

Ds. Janet Cruywagen           082 466 1265
Ds. Benja Ferreira                 084 873 6736
Ds. Dewald Niemandt          079 499 5112
Ds. Doret Niemandt              071 204 0584

DOOPKURSUS : OUERS

Dit is die beleid van NG Gemeente Valleisig dat elke voornemende doopouerpaar, voor die doop van ‘n kind, ‘n doopkursus sal deurloop.  Die beleid het betrekking op lidmate sowel as nie-lidmate van NG Gemeente Valleisig.

Albei ouers word versoek om asb. teenwoordig te wees.

Reëling oor saambring van kinders:

Ouers word vriendelik versoek om te reël dat iemand uit hul familie of vriendekring of andersins iemand uit hul omgeegroep, help om die kinders op te pas terwyl hulle die seminaar bywoon.

Die doopseminaar bestaan uit een sessie.

DOOPREGISTRASIEVORM EN LIDMAATSKAP

Inhandiging van doopregistrasievorm: Vorms moet verkieslik een maand voor die doopplegtigheid plaasvind, by die kerkkantoor ingehandig word.

Voornemende doopouers moet voor die aanvang van die doopseminaar hul vorms elektronies, per faks of per harde kopie by die kerkkantoor afhaal en volledig voltooi.

Indien vorms eers tydens die doopseminaar verkry word, moet doopouers die daaropvolgende dag die vorms reeds volledig voltooi aan die kerkkantoor terugbesorg.

Lidmaatskap

Voornemende doopouers word versoek om seker te maak dat hulle lidmaatskap wel by Valleisig Gemeente is of as dit elders is, seker te maak by watter gemeente en kerk dit wel is en dit te laat oorplaas na Valleisig Gemeente toe.

DOOPOUERS – LIDMATE VAN ANDER NG GEMEENTES

Dieselfde prosedure is van toepassing op lidmate van ander NG Gemeentes.

Indien lidmate van ander NG Gemeentes in Valleisig wil doop moet ‘n doopseminaar by hul eie gemeente deurloop word en ‘n toestemmingsbrief van hul predikant moet verkry word.  Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke doopouers om die brief van hul leraar te bekom.

DOOPOUERS – VALLEISIG LIDMATE IN DIE BUITELAND

Waar voornemende doopouers in die buiteland woon en hul lidmaatskap nie hier by ons is nie:

 1.  Doopouers moet ‘n brief vanaf hul leraar in die buiteland / kerk wat hulle bywoon / waar  hulle betrokke is verkry, voordat die doopgesprek by ons plaasvind.
 2. ‘n Doopgesprek moet gereël word met ‘n leraar van Valleisig voor die doop.

DOOPOUERS – LIDMATE VAN ANDER DENOMINASIES (ERKENDE KERKE)

 1.  Voornemende doopouers van ander denominasies wat na NG Gemeente             valleisig oorkom:
 • Ouers voltooi lidmaatskapaansoekvorm en
 • Ouers moet self hul lidmaatskap van hul kerke aanvra en reeds voor die doopseminaar inhandig.  Vorms moet verkieslik een maand voor die tyd ontvang word.

 

DOOPOUERS WAT IN ANDER GEMEENTES WIL DOOP

 1.  Voornemende doopouers moet die doopseminaar soos in die beleid hierbo uiteengesit, in ons gemeente deurloop.
 2.  Voornemende doopouers kan na die doopseminaar ‘n dooptoestemmingsbrief by Valleisig kerkkantoor gaan afhaal en die brief dan by die betrokke gemeente gaan inhandig.

DOOPEREDIENSTE

Die erediens vind op die eerste Sondag van elke maand om 10:00 in die ouditorium plaas.  Indien die eerste Sondag in ‘n skoolvakansie of langnaweek val, vind die doopdiens om 09:00 plaas.  (Sien gemeentekalender)

PRIVAAT DOOPGELEENTHEDE/VERSOEKE

Privaatdoopgeleenthede word by uitsondering toegelaat en moet aan die volgende vereistes voldoen:

Versoeke daarvoor moet skriftelik na die leraarsvergadering verwys word.

Dit moet tydens ‘n erediens bedien word deur ‘n leraar in teenwoordigheid van ‘n kerkraadslid.

Doopouers is self verantwoordelik om toestemming vanaf die betrokke gemeente te verkry binne wie se grense die doopgeleentheid plaasvind.

DOOPOUERS EN BELYDENISAFLEGGING

Dit is die beleid dat voornemende doopouers reeds belydenis van geloof afgelê het.

Bybelstudies

 Bybelstudies

Elke Woensdag om 09:00 in die konsistorie

Ds. Janet Cruywagen 082 466 1265


Bybelstudie vir Manne

Elke Maandagoggend om 05:30 kom die manne (wat bereid is om vroeg op te staan) bymekaar om die week op die regte noot te begin, met

Bybelstudie.

Almal drink eers vooraf saam koffie en gesels oor al die interessante sake van die dag en lief en leed. Daarna verdeel ons in twee afsonderlike groepe vir Bybelstudie en gebed.  Almal wat hierdie geleentheid bywoon kan getuig van die groot seën wat wat hulle ontvang deur die bywoning van hierdie samekoms.

Kontak Johan Greeff 083-412-6977


Vraagteken Gespreksgroep

Elke Woensdag om 10:30 by Steak Inn in Boardwalk.  Dr. Willus Knipe lei tans die gespreksgroep.
Jy is baie welkom om dit by te woon.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam: NG Gemeente Valleisig

Absa Tjekrekening

Rek no: 1630170741

Takkode: 632005

Maandelikse bydrae kan op 3 maniere geskied:

   • Elektroniese betaling
   • Koevert op die toonbank beskikbaar (sien ook inligting hieronder)
   • Snap Scan

Vir elektronies betaling, word jy vriendelik versoek om jou voorletter en van asook jou lidnommer wat jy by die kerkkantoor kan kry as verwysing op te sit.  Stuur bewys van betaling na finansies@valleisig.org.za of faks dit na: 086 628 6889 

Dankoffers: Van 1 Maart gaan ons nie meer koeverte pos nie. Daar is verskeie ander opsies wat dit vir jou maklik maak om steeds jou dankoffer te gee:
* Tydens die laaste Sondag van elke maand se eredienste gaan daar koeverte saam met die aankondigings uitgedeel word wat jy kan gebruik.
 Deur middel van elektroniese oorbetaling. Gebruik asb. die volgende bankbesonderhede:
NG Valleisig, ABSA Tjek rekeningnommer: 16 301 707 41, Takkode: 632005, Verwysing: Lidnommer, Jou Voorletters en Van.
* Jy kan ook die Snapscan kode gebruik. As jy meer oor Snapscan wil uitvind en hoe dit werk gaan kyk gerus by www.snapscan.co.za.
* Jy kan jou dankoffer deur middel van ʼn Debietorder gee. Daar is vorms daarvoor op die toonbank in die voorportaal beskikbaar.
* Een maal per maand, voor die koeverte in die aankondigings gaan wees, sal jy per SMS en deur middel van die Pitkos epos herinner word dat die koeverte beskikbaar is.
Baie dankie vir jou samewerking—Gemeenteraad.